Το κυνήγι των «Ασυμπτωματικών» #2

Μέτα-έρευνα για την μετάδοση του ιού στο «νοικοκυριό», παρουσιάζει την πιθανότητα μετάδοσης από ασυμπτωματικούς να είναι μικρότερη από 1%.

 

Για τη μελέτη της μεταδοτικότητας των ασυμπτωματικών περιπτώσεων SARS-CoV-2, η εικόνα 8 στο συμπληρωματικό παράρτημα συνοψίζει 27 μελέτες που αναφέρουν ποσοστά δευτερογενούς επίθεσης σε νοικοκυριά από συμπτωματικές περιπτώσεις και 4 μελέτες από ασυμπτωματικές ή προσυμπτωματικές περιπτώσεις. Το εκτιμώμενο μέσο ποσοστό δευτερογενούς προσβολής στο νοικοκυριό από τις συμπτωματικές περιπτώσεις (18.0%; 95% CI, 14.2%-22.1%) είναι σημαντικά υψηλότερο από ό,τι από τις ασυμπτωματικές ή προσυμπτωματικές περιπτώσεις (0.7%; 95% CI, 0%-4.9%; P < .001), αν και υπήρξαν λίγες μελέτες στην τελευταία ομάδα. Αυτά τα ευρήματα συνάδουν με άλλες μελέτες σε νοικοκυριά που αναφέρουν τις ασυμπτωματικές περιπτώσεις ως περιορισμένου ρόλου στη μετάδοση στο νοικοκυριό.