Τεκμηριωμένη κριτική της δημοσίευσης στην οποία βασίστηκαν τα τεστ PCR

Στη δημοσίευση με τίτλο «Ανίχνευση νέου κοροναϊού 2019 (2019-nCoV) με RT-PCR σε πραγματικό χρόνο» (Eurosurveillance 25(8) 2020) οι συγγραφείς παρουσιάζουν μια διαγνωστική διαδικασία και ένα πρωτόκολλο RT-qPCR για την ανίχνευση και τη διάγνωση του 2019-nCo (τώρα γνωστός ως SARS-CoV-2), το οποίο ισχυρίζονται ότι είναι επικυρωμένο, καθώς και ότι είναι μια ισχυρή διαγνωστική μεθοδολογία για χρήση σε εργαστηριακά περιβάλλοντα δημόσιας υγείας.

 

Υπό το πρίσμα όλων των συνεπειών που προκύπτουν από αυτήν ακριβώς τη δημοσίευση για τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, μια ομάδα ανεξάρτητων ερευνητών πραγματοποίησε μια ανασκόπηση σημείο προς σημείο της προαναφερθείσας δημοσίευσης στην οποία 1) όλα τα στοιχεία του παρουσιαζόμενου σχεδίου δοκιμής διασταυρώθηκαν, 2) οι συστάσεις του πρωτοκόλλου RT-qPCR αξιολογήθηκαν με βάση την βέλτιστη εργαστηριακή πρακτική και 3) οι παράμετροι εξετάστηκαν σε σχέση με τη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία που καλύπτει το πεδίο.

 

Το δημοσιευμένο πρωτόκολλο RT-qPCR για την ανίχνευση και τη διάγνωση του 2019-nCoV και το χειρόγραφο πάσχουν από πολυάριθμα τεχνικά και επιστημονικά λάθη, όπως ανεπαρκή σχεδιασμό εκκινητών (primer design), προβληματικό και ανεπαρκές πρωτόκολλο RT-qPCR και απουσία ακριβούς επικύρωσης δοκιμής. Ούτε το παρουσιαζόμενο τεστ ούτε το ίδιο το χειρόγραφο πληρούν τις προϋποθέσεις για μια αποδεκτή επιστημονική δημοσίευση. Περαιτέρω, δεν αναφέρονται σοβαρές συγκρούσεις συμφερόντων των συγγραφέων. Τέλος, το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ της υποβολής και της αποδοχής της δημοσίευσης (24 ώρες) σημαίνει ότι μια συστηματική διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους είτε δεν πραγματοποιήθηκε, είτε ήταν προβληματικά κακής ποιότητας. Παρέχουμε πειστικά στοιχεία για πολλές επιστημονικές ανεπάρκειες, λάθη και ελαττώματα.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά και μεθοδολογικά ελαττώματα που παρουσιάζονται εδώ, είμαστε βέβαιοι ότι η συντακτική επιτροπή της Eurosurveillance δεν έχει άλλη επιλογή από το να ανακαλέσει τη δημοσίευση.